Contact us


Phone

Harjas rai Dhingra : 9837126142

Sabi Dhingra : 8057711199

Avirai Dhingra 7409234121

Address

Factory : 251/7 Thapar nagar, Behind Plaza Cinema, Meerut- 250001

Regt : 251/7 Thapar nagar, Behind Plaza Cinema, Meerut- 250001

Email

info@abnashi.com

www.abnashi.com